Hovedoppgaver


  • Gjennomføre rådgivningsoppdrag rettet mot økonomi og finansfunksjonen.
  • CFO - management for hire.
  • Være selskapets rådgiver ovenfor banker og andre finansinstitusjoner.
  • Være en sparringspartner ovenfor selskapets ledelse vedrørende strategi og veivalg.
  • Styrerepresentasjon/styresekretær.